search search

نمایندگی ها

نمایندگی ها

با توجه به گستردگی بازار درحوزه توزیع، مدیریت بخش بزرگی از بازار، از طریق فعالسازی نمایندگان معتبر، برون سپاری شده است. متقاضیان نمایندگی محصولات نیروترانس درداخل و یا خارج از کشور می بایست مراحل متعدد ارزیابی فنی و مدیریتی را طی نموده و خود را برای پاسخگویی فعال به بازار توافق شده اثبات کنند. پشتیبانی های کمی و کیفی این نمایندگیها اولویت اول مدیریتهای فروش شرکت بوده و بخش قابل توجهی از ظرفیت خطوط تولید مربوطه به این امر احتصاص داده شده است.
نمایندگیهای فعال حال حاضر عبارتند از:
 
نام شرکت :....................شماره تماس شرکت :...................
مسئول :....................شماره همراه :...................
آدرس وب سایت :www.AAAAA.com      آدرس ایمیل :                          AAA@BBBB.com
آدرس :.........................................................................................................
  1.  
حوزه تحت پوشش :...............................................................
  •  
 
 
نام شرکت :....................شماره تماس شرکت :...................
مسئول :....................شماره همراه :...................
آدرس وب سایت :www.AAAAA.com      آدرس ایمیل :                          AAA@BBBB.com
آدرس :.........................................................................................................
  1.  
حوزه تحت پوشش :...............................................................
  •  
نام شرکت :....................شماره تماس شرکت :...................
مسئول :....................شماره همراه :...................
آدرس وب سایت :www.AAAAA.com      آدرس ایمیل :                          AAA@BBBB.com
آدرس :.........................................................................................................
  1.  
حوزه تحت پوشش :...............................................................
  •  
نقشه-ایران-نمایندگیها-(1).jpg