search search

سوالات عمومی

 بار نامي CT و PT برابر با بار واقعي پيش بينی شده به علاوه 50% بار اضافی در نظر گرفته می شود. درصورت درخواست بار بيشتر از مقدار فوق، علاوه بر گرانتر شدن ترانس جريان، در ثانويه های اندازه گيری، دقت ترانس نیز کاهش می یابد.
جريان نامی CT برابر با جريان نامی شبكه ای كه قرار است در آن نصب شود با احتساب توسعه های آينده، تعيين می گردد.
اين موارد توسط طراح سيستم كنترل و اندازه گيری در نظر گرفته می شوند و بايستی بار حاصل از مقاومت الكتريكی مربوطه با مقادير حقيقی بار دستگاههای اندازه گيری و حفاظتی جمع شود و هنگام سفارش ترانس اندازه گيری به نيروترانس اعلام گردد.
با طراحی بهينه انجام شده، ميزان كرونای ايجاد شده حين كاركرد عادی محصولات نيروترانس بقدری كم است كه به خودی خود معيارهای تطابق الكترو مغناطيسی را رعايت می نمايد. بنابراين نيازی به استفاده از قطعه اضافی ديگری نيست.
 و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.
 
هيچ اتفاقی نمی افتد بجز آنكه جريان ثانويه مورد انتظار در مدار اندازه گيری يا حفاظتی پيش بينی شده دریافت نخواهد داشت.
در اولين اقدام بایستی نسبت به بی برق كردن ترانسفورماتور و جدا كردن آن از شبكه اقدام کرد. سپس، تست مگر 5kV روي ثانويه باز شده و بقيه ثانويه ها انجام شود و با نتايج اوليه مقايسه گردد. در صورتيكه تفاوت مقاومت اندازه گيري شده بيش از 20% باشد، بايستي ترانس جهت تعمير احتمالي به نيروترانس ارسال گردد. در هر صورت بهتر است ترانس جهت چك كردن موضوع فوق و انجام سایر تستهای احتمالی لازم به شرکت نيروترانس ارسال گردد.
در اولين اقدام بایستی نسبت به بي برق كردن ترانسفورماتور و جدا كردن آن از شبكه اقدام کرد.  پس از آن جهت بررسی وضعيت عايقی، لازم است ترانس به نيروترانس ارسال گردد.
كافی است باز نگه داشته شوند (لازم به ذكر است كه بايستی سرهای اصلی به بار متصل شده باشند) در اينصورت خطری وجود ندارد.
مدار باز در ثانويه ترانس جريان در حكم بار بينهايت است و منجر به افزايش ولتاژ ثانويه تا سطح خطرناكي می شود كه علاوه بر آسيب زدن به عايق بندی داخل ترانسفورماتور، ايمنی و سلامتی اپراتورها را در صورت نزديك شدن به ترانس تهديد می كند.
اتصال كوتاه در ثانويه ترانس ولتاژ شبيه به بار بی نهايت است. در نتيجه، جريان در ثانويه به شدت بالا خواهد رفت و احتمالاً باعث سوختن سيم پيچ های داخلي ترانس خواهد شد. در اين اتفاق چنانچه مدار اوليه ترانس آسیب ببیند، شبكه را زمين مي كند و خطرات جدی از جمله آتش سوزی و انفجار ايجاد خواهد كرد.
هيچ اتفاقی نمي افتد بجز آنكه ولتاژ /سيگنال مورد نظر در دستگاه اندازه گيری / حفاظت دريافت نخواهد شد.
در محصولات فشار متوسط، كابل مربوطه از طريق گلندهای كابل موجود در جعبه ترمينال به آن وارد مي شوند. در فشار قوی يك صفحه فلزی در زير جعبه ترمينال به عنوان صفحه گلند داده شده است كه لازم است متناسب با اندازه گلندهای كابل مورد نظر مشتری توسط وی سوراخ شود.
  • سيگنال قابل دريافت در اين ترمينال ها نمونه ای از ولتاژ اوليه هستند كه كاربردهايی به شرح زير دارند:
    •  برقدار بودن/ نبودن ترانس
    •  همزمانی با ولتاژ شبكه
    •  زير نظر گرفتن كيفيت عايق داخلی ترانس
    • چنانچه ترمينال مذكور حين برقدار بودن محصول باز شود، احتمالاً ولتاژ خطرناكی در آن ايجاد می شود كه علاوه بر خطرات احتمالي برای سلامتي اپراتورهای نزديك ترانس، خطر آسيب به عايق داخلی محصول و حتی انفجار آن را به دنبال خواهد داشت.