search search

همکاری

همکاری

گستردگی نیروترانس به شکل یک سازمان تولیدی مرکزی و شرکتهای وابسته سرمایه گذاری، فرصتهای منحصر به فردی جهت همکاری های محیطی فراهم آورده است. تنوع و تعدد ارتباطات با ذینفعان این مجموعه زمینه شناسایی و تعریف پروژه های برنده – برنده بین این سازمان و جامعه دانشگاهیان، فارغ التحصیلان و بازاریان را ایجاد کرده است.