search search

پژوهش و ایده

پژوهش و ایده

همکاری با دانشگاهها درقالب قراردادهای پژوهشی با حمایت مدیریت ارشد یک فرآیند برد برد برای هردو طرف بوده است و دانشگاهها توانسته اند با طرح تزهای کارشناسی ارشد و دکتری درقالب همکاری با نیروترانس، از فرصت تحقیقات مشترک با واحد تحقیق وتوسعه این شرکت بهره مند گردند و هزینه های گزاف نمونه سازیها و تامین تجهیزات مورد نیاز آزمایشات روی مرز علم  و فن آوری را صرفه جویی نمایند.
با توجه به عمق علمی این نوع همکاری، نقطه شروع مذاکرات می تواند از دانشگاه، نیروترانس و یا شخص ثالث باشد. درهرصورت فرصتهای شناسایی شده درقالب یک پروپوزال از جانب دانشگاه و یا موسسه تحقیقاتی نیاز خواهد بود تا درادامه مباحثات و مذاکرات فنی تبدیل به موضوع یک قرارداد همکاری بین نیروترانس و موسسه تحقیقاتی / دانشگاه گردد.