search search

کارآموزی

کارآموزی

این شرکت با جذب فارغ التحصیلان برتر رشته های مختلف خدمت شایان توجهی به اثبات ارزش یادگیری در دانشجویان رشته های مرتبط سطح کشور کرده است. ادامه مسئولیت اجتماعی این شرکت، درقالب کارآموزی دانشجویان رشته های مرتبط نیز تبلور یافته است بطوریکه هرسال میزبان تعداد قابل توجهی از این عزیزان از سراسر کشور درمجموعه هستیم که زمینه مواجهه عملی دانشجویان تخصصی با کاربردهای عملی دانش فراگرفته را درسطح قابل قبولی فراهم آورده است.
تقاضای کارآموزی دراین شرکت می بایست با نامه معرفی از دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه مربوطه وبا ذکر مشخصات متقاضی و تعداد واحد گذرانده شده مطرح گردد. این فرصت صرفا دراختیار دانشجویان مستعد و باانگیزه قرار می گیرد که معمولا از طریق مصاحبه علمی و فنی گزینش می شوند.