search search

پشتیبانی مشتری

پشتیبانی مشتری

سیاست نیروترانس بر مشتری مداری بوده است بدین ترتیب که از ابتدای راه اندازی این شرکت، هیچ پروژه ای بدون درنظر گرفتن نیازهای واقعی و بالفعل مشتری شروع نشده است. اولین خط تولید این شرکت نیز پس از مذاکرات سه جانبه طولانی و گسترده ای بین مشتریان بزرگ داخلی، تامین کنندگان معتبر بین المللی و مدیران وقت این شرکت شکل گرفت و همین سیاست برای تمامی برنامه های توسعه ای این شرکت مدنظر قرار گرفت. بقول معروف مسئولیت ما با تحویل محصول پایان نمی یابد بلکه تازه شروع می شود.
علاوه بر امکان تماس با مسئولین مربوطه دراین شرکت، امکان طرح خواسته مکتوب و مدون و الصاق فایل به آن نیز وجود دارد. جهت دسترسی به این خدمات، کاربرگ اطلاعات تماس را تکمیل فرمایید.