search search

ساختار شرکت

ساختار شرکت

اولین پروژه نیروترانس یکی از بزرگترین آنها درکل تاریخچه این شرکت است. ارتباط با ABB که یکی از بزرگترین و معتبرترین تولید کنندگان صنعت برق جهان و ارایه دهندگان خدمات مرتبط است، موجب گردید ساختار سازمانی و ساختار تکنولوژیک شرکت بسیار متاثر از ABB شکل بگیرد. تمرکز زدایی و برون سپاری در فرایندها موجب تمرکز سازمان بر شایستگیهای ویژه و قلب تکنولوژیهای دریافتی شد. راه اندازی، تقویت و حمایت از تحقیق وتوسعه به عنوان فرایند پشتیبان آینده سازمان، موجب شکوفایی شرکت درسالهای بعد گردید.
دراین شرکت، پروژه ها در دل واحدها تعریف می شوند و به کمک واحدهای دیگر اجرا می گردند. با این ساختار، ضمن حفظ ساختار سازمانی، پویایی نیروها و واحدها حفظ شده و از حداکثر منابع تخصصی شرکت بهره گرفته می شود.