search search

شرکت های زیر مجموعه

شرکت های زیر مجموعه

یکی از سیاستهای کلی نیروترانس از ابتدای شروع به کار برون سپاری فعالیتها و خدمات مورد نیاز و افزایش بهره وری سازمانی از طریق تفکیک حوزه های تخصصی درقالب آکورد، پیمانکاری، سازماندهی جدید و درنهایت راه اندازی شرکتهای جدید بوده است.
ازطریق تاسیس و راه اندازی شرکتهای تخصصی، نیروترانس سعی نموده است علیرغم پیگیری اهداف بزرگ، مانع تورم بیش از حد سازمان و ناکارآمدی متعاقب آن بشود.
این شرکتها با تکیه بر منابع انسانی موجود تاسیس گردیدند و با تمرکز بر حوزه های ماموریت جداگانه، زمینه جذب و بکارگیری منابع تخصصی اعم از انسانی، مالی، تجهیزاتی، فن آوری و زیرساختی را فراهم آوردند.
درحال حاضر شرکت نیروترانس علاوه بر سازمان مرکزی که بر هسته مرکزی ماموریت آن متمرکز است، دارای 4  شرکت زیر مجموعه است.