search search

فروش و مشتریان

فروش و مشتریان

نیرو ترانس به عنوان بزرگترین تولید کننده ترانسهای اندازه گیری درکشور توجه به و حمایت پایدار از ذینفعان خود را به عنوان یکی از سیاستهای دایمی خود بکارگرفته است. یکی از مهمترین و اساسی ترین ذینفعان این سازمان٬ مشتریان وفادار ما هستند که همواره پشتیبان شرکت در ارایه محصولات و خدمات جدید بوده اند.
سیاست همیشگی شرکت درفروش٬ انعظاف پذیری در قراردادها و ارایه تخفیفات متنوع به مشتریان درازمدت و پاسخگویی مناسب به نیازهای واقعی ایشان بوده است.