search search

نظرسنجی از مشتریان

نظرسنجی از مشتریان

از آنجا که رضایت ذینفعان برای این شرکت بسیار با اهمیت است٬ کاربرگهایی برای سنجش میزان رضایت و جمع آوری پیشنهادات و نکات اصلاحی مورد نظرهریک از ذینفعان طراحی شده اند. کاربرگهای تکمیل شده دراختیار مسئولین ذیربط قرار می گیرند که با حساسیت زیاد نقطه نظرات ارزشمند جمع آوری شده را با درنظر گرفتن همه شرایط٬  جهت بهبود کیفیت محصولات و خدمات ارایه شده بکارمی گیرند و از طریق برگزاری جلسات لازم حسب نیاز و درصورت تصویب٬ بازنگری نقشه ها ویا دستورالعلها  دستاوردهای نظرسنجی را دراین شرکت نهادینه می کنند.
کاربرگهای طراحی شده حسب نیاز عبارتند از :

نظر سنجی درمورد وب سایت