search search

فرم نظر سنجی وب سایت

فرم نظر سنجی وب سایت

دلیل بازدید شما از سایت ما چیست؟:
از چه طریقی با سایت ما آشنا شدید؟:


نگارش و محتوی سایت در مقایسه با سایتهای مشابه چگ.نه است؟:

جلوه های بصری سایت در مقایسه با سایتهای مشابه چگ.نه است؟:

پشتبانی فنی خدمات و محصولات؟:

اطلاعات ارائه شده از محصولات؟:

به طور کلی وب سایت نیروترانس را چگونه ارزیابی می کنید؟:آیا سایت ما را به دیگران پیشنهاد می کنید؟: