search search

آموزش

آموزش
رسالت نیروترانس به عنوان متولی ترانسهای اندازه گیری، بوشینگ و خازن فشارقوی درکشور و انحصاری بودن در تولید کلیدهای قطع ژنراتور درکشور و خاورمیانه، ایجاب می کند که هم به عنوان یک مسئولیت اجتماعی و هم یک ابزار تجاری، آگاه سازی ذینفعان را دردستورکار واحدهای فروش قراردهد.
طراحی و تدارک سمینارها، بازدیدها و آموزشهای استاندارد متناسب با نیازهای شناسایی شده مشتریان یکی از دستاوردهای این رویه بوده است.
بیش از 15 سال تجربه دراجرای منظم و موردی آموزشهای مورد نیاز بازار یکی از ارکان برند قدرتمنداین شرکت بوده است و با تکرار اجرا، به تدریج آموزشهای ارایه شده بالغ و هدفمندتر شده اند. لیست آموزش های طراحی شده تا کنون به شرح زیر است :

 
آموزشهای خاص مورد نظر مشتریان گرامی متناسب با اهداف مورد نظر قابل طراحی و ارایه می باشد.