search search

ترانسفورماتورهای اندازه گیری فشار قوی

ترانسفورماتورهای اندازه گیری فشار قوی
از ترانسفورماتورهای اندازه‌گیری برای تبدیل جریان‌های بزرگ و ولتاژهای فشار قوی به مقادیر استاندارد استفاده می شود. خروجی آن ها بوسیله تجهیزات اندازه‌گیری و حفاظتی قابل اندازه‌گیری است و از ولتاژهای فشار قوی نیز ایزوله هستند. شرکت نیروترانس، که از سال 1374 به عنوان تنها تولیدکننده ترانسفورماتورهای اندازه‌گیری فشار قوی در ایران فعالیت می کند، تامین‌کننده مدل‌های متنوعی از ترانسفورماتورهای اندازه‌گیری مورد نیاز در شبکه‌های فوق توزیع و انتقال توان ایران و برخی کشورهای جهان است.