search search

محصولات حوزه توزیع

محصولات حوزه توزیع
با توجه به پلت فرم دانشی و فن آورانه به دست آمده در طراحی وتولید محصولات حوزه انتقال و ماموریت این شرکت درراستای تامین نیازمندیهای صنعت برق از نظر ترانسهای اندازه گیری، خازن و بوشینگ، بخشی از برنامه ها و اهداف نیروترانس به تامین ترانسهای اندازه گیری و سایر تجهیزات مرتبط درسطوح ولتاژ فشارمتوسط اختصاص داده شده است.
اقتباس فن آورانه و اشتراک درمنابع مورد استفاده از جمله منابع انسانی و برخی مواد اولیه و تجهیزات آزمایشگاهی، به همراه تسلط سیاست کلی نیروترانس یعنی برند سازی از طریق کیفیت و مسئولیت پذیری، این بخش از سازمان را دربرابر رقبای داخلی بسیار توانمند نموده است.