search search

ترانس های اندازه گیری فشار متوسط/ فشار ضعیف

ترانس های اندازه گیری فشار متوسط/ فشار ضعیف
ترانس های اندازه گیری، وظیفه تبدیل جریان های بزرگ و ولتاژهای فشار متوسط به مقادیر استاندارد را بر عهده دارند؛ طوری که خروجی آنها بوسیله تجهیزات اندازه گیری و حفاظتی قابل اندازه گیری بوده و از ولتاژهای فشار متوسط نیز ایزوله باشند.

فن آوری بخشی از مدلهای این محصولات درقالب پروژه انتقال تکنولوژی ازخارج از کشور دریافت شده اند و مابقی با تکیه بر دانش، تجربه و فن آوریهای محقق شده درسایر پروژه های واحد تحقیق وتوسعه، ایجاد و به بازار عرضه شده اند.