search search

منابع

منابع

این شرکت همواره تلاش نموده است برند خود را بر پایه کیفیت و دانش بنیان گذارد و این شاخص را برای همه ارکان داخلی و ذینفعان بیرونی خود برجسته نماید. درراستای آشکارسازی و برون نمایی این مزیت رقابتی، رویکرد بنیانی انتشار دانش و گسترش آگاهی در مواجهه با کلیه ذینفعان تعیین، تبیین و اجرا گردیده است.
از این منظر، تلاش همیشگی این شرکت بر گسترش و تعمیق اطلاعات مرتبط با حوزه ماموریت خود در ذینفعان مرتبط می باشد. دانش مورد نظر متمرکز بر حوزه های مشترک بین این شرکت و دینفعان می باشد و در 4 شکل کلی زیر جمع آوری و منتشر می گردد.